Kullanıcı Sözleşmesi

Planmetrekare

KULLANICI SÖZLEŞMESİ

 1. GİRİŞ
  1. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi (“Sözleşme”); Planmetrekare Mimarlık İnşaat Bilişim Teknolojileri Anonim Şirketi (“Planm2”) tarafından işletilen, http://planm2.com alan adlı internet sitesi (“Website”) üzerinden sunulan imkanlar dahilin de, Website’nin aşağıda tanımlanacak olan Ziyaretçi, Mülk Sahibi, Müteahhit, Yatırımcı ve Mimar sıfatlarıyla kullanılmasına ilişkin genel şart ve detayları düzenlemektedir.

 

 1. TANIMLAR
  1. İşbu Sözleşme’de yer verilmiş terimler, aksi açıkça ifade edilmedikçe aşağıda tanımlandıkları şekilde anlaşılmalıdır:

Aracı Hizmet Sağlayıcı: 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve sair mevzuat uyarınca başkalarına ait iktisadi ve ticari faaliyetlerin yapılmasına elektronik ticaret ortamını sağlayan gerçek ve tüzel kişiler anlamına gelecektir.

Cihaz: Kendi kategorisinde yer alan başlıca güncel internet tarayıcılarını çalıştırabilecek nitelikte olan, tercihen görüntülü görüşme ve konuşma özelliklerine sahip bilgisayar, tablet, akıllı telefon ve sair elektronik cihaz anlamına gelecektir.

Elektronik Ticaret Mevzuatı: 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve 26.08.2015 tarihli ve 29457 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcıları Hakkında Yönetmelik anlamına gelecektir.

İçerik Sağlayıcı: İnternet Kanunu kapsamında, internet ortamı üzerinden sunulan her türlü bilgi veya veriyi üreten, değiştiren ve sağlayan gerçek veya tüzel kişiler anlamına gelecektir.

İnternet Kanunu: 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun anlamına gelecektir.

Kullanıcı: Web sitesini, Müteahhit, Yatırımcı, Mimar, Mülk Sahibi veya Mülk sahibi olan yakını adına müracaat eden,  sıfatıyla kullanmak üzere hesap oluşturan kişi anlamına gelecektir.

Mimar: İşbu Sözleşme ve Mimar Hizmet Sözleşmesi koşulları doğrultusunda Planm2 aracılığı ile Web site üzerinden sunulan imkanlardan yararlanarak Projeler yürüten kişi anlamına gelecektir.

Mülk Sahibi: Gayrimenkulünü kat karşılığı inşaat sözleşmesi kapsamında Müteahhit e vermek isteyen veya gayrimenkulünü üzerinde yatırım gerçekleştirilmek üzere Yatırımcıya satmak isteyen gerçek veya tüzel kişi(ler) ile bunların adına hesap oluşturarak müracaat eden yakınları anlamına gelecektir.

Müteahhit: Gayrimenkulü kat karşılığı inşaat sözleşmesi kapsamında almak isteyen ve bu gayrimenkulün Tam Ruhsatlı Proje Çizimi hakkının Mimar vasıtasıyla Planm2’ye ait olduğunu kabul eden gerçek veya tüzel kişi anlamına gelecektir.

Web site/Planm2 Platformu: Bünyesinde yer alan Mimarlar tarafından bedelsiz olarak gerçekleştirilen Üç Boyutlu Mimari Tasarımlar ile gayrimenkullerini satmak isteyen/kat karşılığı vermek isteyen Mülk Sahiplerinin, gayrimenkullerine ilişkin kapsamlı mimari bilgi sunmalarına; üzerinde yatırım gerçekleştirmek amacıyla gayrimenkul satın almak isteyen Yatırımcıların ve/veya kat karşılığı gayrimenkul almak isteyen Müteahhitlerin ilgili gayrimenkule ilişkin kapsamlı mimari bilgiye sahip olmalarına olanak sağlayan, barındırdığı imkanlar vasıtasıyla kişilerin bu işlemleri gerçekleştirmesini mümkün kılan www.planm2.com alan adlı çevrimiçi platform anlamına gelecektir.

Proje: Mimarın Web site aracılığıyla, yetkili bulunduğu bölgeden yöneltilen Üç Boyutlu Mimari Tasarım taleplerini bedelsiz olarak yerine getirdiği, 5 yıl süresince Tam Ruhsatlı Proje Çizimi hakkını Planm2 aracılığıyla elde eden ve süreci Planm2 adına yürüten, Mülk Sahipleri ile potansiyel Yatırımcıların/Müteahhitlerin satma/satın alma veya kat karşılığı alma/verme işlemlerini hukuka uygun olarak yerine getirmeleri üzerine ilgili gayrimenkulün 5 (beş) yıl süresince Tam Ruhsatlı Proje Çizimini gerçekleştirerek gelir elde ettiği ve tüm bu süreçleri Planm2’nin takip ve denetimi altında gerçekleştirdiği iş ve işlemler anlamına gelecektir.

Sözleşme: İster basılı halde ister Web sitede elektronik formatta yayımlanmış olsun işbu Kullanıcı Sözleşmesi ve tüm ekleri anlamına gelecektir.

Tam Ruhsatlı Proje Bedeli: Yatırımcı/Müteahhit ile Mülk Sahibi arasında hukuka uygun bir devir gerçekleşmesi üzerine -Proje kapsamında Yatırımcı/Müteahhit tarafından talep edilenlere sınırlı olarak-  Mimar tarafından ilgili gayrimenkulün mimari, statik, elektrik ve mekanik planları başta olmak üzere -mevcutsa- kentsel dönüşüm, zemin etüdü, iksa, geoteknik, tasarım gözetmenliği, harita, asansör, akustik, peyzaj projeleri ile ileride talep edilebilecek ek projeler de dahil olmak üzere 5 (beş) yıl süresince Planm2 adına gerçekleştirilecek olan Tam Ruhsatlı Proje Çizimine ilişkin Web site üzerinden Proje kalemleri doğrultusunda hesaplanacak olan ve Mimarın Yatırımcıdan/Müteahhitten münhasıran tahsil edeceği tutar anlamına gelecektir.

Tam Ruhsatlı Proje Çizim Sözleşmesi: Mimarın Web sitede bedelsiz olarak yayımlanan Üç Boyutlu Mimari Tasarımı doğrultusunda Yatırımcı/Müteahhit ile imzalayacağı ve Mülk Sahipleri ile potansiyel Yatırımcıların/Müteahhitlerin satma/satın alma veya kat karşılığı alma/verme işlemlerinde anlaşması üzerine, ilgili gayrimenkulün Mimar tarafından 5 (beş) yıl süresince Planm2 adına Tam Ruhsatlı Proje Çizimini gerçekleştireceği kaydını içeren bağlayıcı sözleşme anlamına gelecektir.

Tam Ruhsatlı Proje Çizimi: Yatırımcı/Müteahhit ile Mülk Sahibi arasında hukuka uygun bir devir gerçekleşmesi üzerine Mimar tarafından ilgili gayrimenkulün -Proje kapsamında Yatırımcı/Müteahhit tarafından talep edilenlere sınırlı olarak-  mimari, statik, elektrik ve mekanik planları başta olmak üzere -mevcutsa- kentsel dönüşüm, zemin etüdü, iksa, geoteknik, tasarım gözetmenliği, harita, asansör, akustik, peyzaj projeleri ile ileride talep edilebilecek ek projeler de dahil olmak üzere 5 (beş) yıl süresince Planm2 adına gerçekleştirilecek olan ve ilgili makamlardan inşaat ruhsatı almaya elverişli nitelikteki tam ruhsatlı proje çizimi anlamına gelecektir.

Tüketici: 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 3. maddesi uyarınca ticari veya mesleki olmayan amaçlarla hareket eden gerçek veya tüzel kişi anlamına gelecektir.

Üç Boyutlu Mimari Tasarım: Mülk Sahiplerinin gayrimenkullerini satmak/kat karşılığı vermek amacıyla Web siteye gerçekleştirdikleri başvuru sonrasında gayrimenkulün bulunduğu bölgedeki yetkili Mimar tarafından kendileri ile gerekli iletişim sağlanarak ilgili gayrimenkule ilişkin detaylı bilgi edinilmesinin ardından, Mimar tarafından bedelsiz olarak hazırlanarak, nihayetinde Alıcıların/Müteahhitlerin ilgisine sunulmak üzere münhasıran Web sitede bilabedel yayımlanan üç boyutlu mimari tasarım anlamına gelecektir.

Yatırımcı: Üzerinde yatırım gerçekleştirmek amacıyla gayrimenkul satın almak isteyen ve bu gayrimenkulün Tam Ruhsatlı Proje Çizimi hakkının Mimar vasıtasıyla Planm2’ye ait olduğunu kabul eden gerçek veya tüzel kişi anlamına gelecektir.

Yer Sağlayıcı: İnternet Kanunu kapsamında, hizmet ve içerikleri barındıran sistemleri sağlayan veya işleten gerçek veya tüzel kişiler anlamına gelecektir.

Ziyaretçi: Web siteye üye olmaksızın Web sitede dolaşım gerçekleştirebilen Mülk Sahibi / Müteahhit  / Yatırımcı / Mimar sıfatını haiz olmayan kişiler anlamına gelecektir.

 1. GENEL ŞARTLAR
  1. İşbu Sözleşme, detaylı tanımına yukarıda yer verilmiş olan Ziyaretçi ve Kullanıcı için geçerli olup; Website’yi Ziyaretçi, Mülk Sahibi, Müteahhit, Yatırımcı veya Mimar sıfatıyla kullanan tüm kişiler farklı şekil ve şartlarda işbu Sözleşme’ye tabi olacaktır.
  2. İşbu Sözleşme’nin, Ziyaretçi tarafından Website’ye erişilmesinden itibaren ve Website’de herhangi bir işlem gerçekleştirilmeden; Kullanıcı tarafından Website’ye üye olunmadan ve gayrimenkule ilişkin herhangi bir işlem gerçekleştirilmeden önce okunması gerekmektedir.
  3. Mimar sıfatıyla Website üzerinden hizmet sunmak isteyen kişi, işbu Sözleşme doğrultusunda üyeliğini oluşturmasına ek olarak kendisine sunulan Mimar Hizmet Sözleşmesi’ni de kabul etmekle yükümlüdür. İşbu Sözleşme Planm2 Platformu üzerinden hizmet sunmak isteyen Mimarlar için üyelik aşamasında kendilerine sunulan Mimar Hizmet Sözleşmesi’nin ayrılmaz bir parçası niteliğindedir; ancak belirtmek gerekir ki Mimar Hizmet Sözleşmesi ile işbu Sözleşme arasında çelişki olduğu hallerde Mimar Hizmet Sözleşmesi hükümleri geçerli olacaktır.
  4. Sözleşme’de düzenlenen koşulların bir kısmının veya tamamının Ziyaretçi veya Kullanıcı tarafından kabul edilmemesi halinde, Website’de Ziyaretçi veya Kullanıcı sıfatıyla işlemler gerçekleştirilmemelidir. Website’de işlem gerçekleştirmesiyle birlikte Ziyaretçi’nin ve Kullanıcı’nın işbu Sözleşme’de yazılı şartları kabul ettiği ve onayladığı anlaşılacaktır. Şüpheye mahal vermemek adına belirtmek gerekir ki işbu Sözleşme’de yazılı şartların;
   1. Website’ye erişen ve Website’de dolaşımına devam etmekte olan Ziyaretçi tarafından,
   2. Website’de üyelik hesabı oluşturmayı tamamlayan Kullanıcı tarafından, “Kullanıcı Sözleşmesi’ni okudum, kabul ediyorum” ibaresine ait kutucuğun elektronik ortamda işaretlenmesi yoluyla kabul edildiği ve onaylandığı anlaşılacaktır.
  5. Web sitede Kullanıcı sıfatı ile işlem gerçekleştirmek isteyen tüzel kişi sıfatını haiz şirket adına, temsilci sıfatı ile üye olunmasıyla birlikte ilgili tüzel kişiliğin işbu Sözleşme ile bağlı olduğu ve temsilcinin ilgili tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili olduğu aksi halde doğan borç ve yükümlülüklerden şahsi olarak sorumlu olduğu, tüzel kişi temsilcisinin ilgili tüzel kişi adına işlem yapma yetkisini haiz olduğu kabul edilecektir. Bu durumda, işbu Sözleşme hükümlerinde bağlamın gerçek kişiye atıfta bulunduğu haller haricinde, düzenlemeler ilgili tüzel kişilik nezdinde hüküm doğuracaktır. Yine Web sitede Kullanıcı sıfatı ile işlem gerçekleştirmek isteyen Mülk sahibi adına yakını olarak müracaat ederek hesap oluşturan kişi, üye olunmasıyla birlikte ilgili mülk sahibinin bilgisi doğrultusunda, planm2.comda üyelik oluşturduğunu, işbu Sözleşme ile bağlı olduğu aksi halde doğan borç ve yükümlülüklerden şahsi olarak sorumlu olduğu, kabul edilecektir.
  6. Planm2, Website’de güncelleme ve değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Planm2 tarafından; zaman zaman Website’de Ziyaretçi’ye/Kullanıcı’ya ilişkin gerçekleştirilebilecek güncelleştirmeler ve değişiklikler de işbu Sözleşme kapsamında olup, Ziyaretçi/Kullanıcı tarafından Website’nin kullanımına ve/veya Website içerisinde yer alan imkânlardan yararlanılmaya devam edilmesi; yapılan güncelleştirmelerin ve değişikliklerin Ziyaretçi/Kullanıcı tarafından zımni olarak onaylandığı anlamına gelir.
  7. Planm2 tarafından, işbu Sözleşme’de herhangi bir değişiklik yapılması halinde, güncel Sözleşme, Website üzerinden erişilebilir bir link vasıtası ile yayımlanacaktır. Yenilenmiş Sözleşme, yayımlandığı andan itibaren lehe maddeleri ile geçerli olacak ve mevcut ve sonraki tüm Ziyaretçiler/Kullanıcılar güncellenmiş şartlara tabi olacaktır.
  8. Yenilenen Sözleşme’nin; Ziyaretçi tarafından kabul edilmemesi halinde, Website’ye erişim derhal sonlandırılmalıdır. Yenilenen Sözleşme’nin, Kullanıcı tarafından kabul edilmemesi halinde, Website’de bulunan üyelik hesabının kullanımı işbu Sözleşme’nin 18. maddesinde yer verilen şartlar doğrultusunda derhal sonlandırılmalıdır.

 

 1. PLANM2 PLATFORMU
  1. Planm2 Platformu; bünyesinde yer alan Mimarlar tarafından bedelsiz olarak gerçekleştirilen Üç Boyutlu Mimari Tasarımlar ile gayrimenkullerini satmak isteyen/kat karşılığı vermek isteyen Mülk Sahiplerinin, gayrimenkullerine ilişkin kapsamlı mimari bilgiye erişmelerine; üzerinde yatırım gerçekleştirmek amacıyla gayrimenkul satın almak isteyen Yatırımcıların ve/veya kat karşılığı gayrimenkul almak isteyen Müteahhitlerin ilgili gayrimenkule ilişkin kapsamlı mimari bilgiye sahip olmalarına olanak sağlayan, barındırdığı imkanlar vasıtasıyla kişilerin bu işlemleri gerçekleştirmesini mümkün kılmayı hedefleyen bir platformdur.
  2. Planm2 Platformu üzerinden sağlanan içerik ve hizmetlerin kapsamı Planm2’nin değişiklik hakkı saklı kalmak şartıyla Ziyaretçi ve Kullanıcılar bakımından değişiklik göstermektedir.
   1. Ziyaretçi, Planm2 Platformu’nda; dolaşım sağlayabilmekte, ana sayfada yayımlanan ilanları detaysız olarak görüntüleyebilmekte, Planm2’ye talep ve/veya sorularına ilişkin mesaj gönderebilmekte ve Planm2 Platformu’na üye olabilmektedir.
   2. Mülk Sahibi, Planm2 Platformu’nda; Ziyaretçinin gerçekleştirdiği tüm işlemleri gerçekleştirebilmekte, üyelik işlemlerinin tamamlanmasının ardından hesabına giriş yaparak profilini kişiselleştirebilmekte, satmak/kat karşılığı vermek istediği gayrimenkullere ilişkin hissedar bilgilerini ve gayrimenkul bilgilerini ekleyebilmekte ve Mimar, Planm2 ve/veya Müteahhit/Yatırımcı ile Web site üzerinde sunulan imkanlar çerçevesinde iletişime geçebilmektedir.
   3. Müteahhit ve Yatırımcı, Planm2 Platformu’nda; Ziyaretçinin gerçekleştirdiği tüm işlemleri gerçekleştirebilmekte, üyelik işlemlerinin tamamlanmasının ardından hesabına giriş yaparak profilini kişiselleştirebilmekte, Web sitede yayımlanan gayrimenkulleri çeşitli parametreler bazında filtreleyebilmekte, spesifik bölgelerdeki yeni projelerden haberdar olabilmek için bildirim almayı talep edebilmekte ve Mimar, Planm2 ve/veya Mülk Sahibi ile Web site üzerinde sunulan imkanlar çerçevesinde iletişime geçebilmektedir.
   4. Mimar, Planm2 Platformu’nda; Ziyaretçinin gerçekleştirdiği tüm işlemleri gerçekleştirebilmekte, üyelik işlemlerinin tamamlanmasının ardından hesabına giriş yaparak profilini kişiselleştirebilmekte, projeleri takip edebilmekte ve Planm2/Mülk Sahibi/Müteahhit/Yatırımcı ile Web site üzerinde sunulan imkanlar çerçevesinde iletişime geçebilmektedir.

 

 1. ÜYELİK VE ÜYELİK SONRASI İŞLEMLER
  1. Website’ye erişen Ziyaretçi, sunulan içerikleri detaylarıyla görüntüleyebilmek ve Mülk Sahibi, Müteahhit yahut Yatırımcı sıfatıyla hizmet alma veya Mimar sıfatıyla hizmet sunma işlemlerini gerçekleştirebilmek için Website’ye üye olmalıdır. Website’ye yalnızca 18 yaşından büyük kişiler üye olabilmektedir. Ziyaretçi, Website’ye erişme ve Website’yi kullanma saikine göre işbu Sözleşme’nin ilgili Kullanıcı’ya ilişkin hükümlerine de tabi olacaktır.
  2. Website’ye Kullanıcı sıfatıyla üye olmak isteyen kişi, Website’de yer alan üyelik formunu doldurarak aşağıda yer alan bilgileri Planm2’ye iletmekle yükümlüdür;
   • ad soyadı,
   • elektronik posta adresi,
   • C. kimlik numarasının son dört hanesi,
   • telefon numarası,
   • il/ilçe bilgisi ve
   • kullanıcı şifresi. (birlikte “Üyelik Bilgileri” olarak anılacaktır)

  • Kullanıcı’nın Website’de sunulmuş olan imkanlardan yararlanabilmesi için gereken üyeliğin tamamlanması, Ziyaretçi’nin Üyelik Bilgileri’ni üyelik formuna girmesi, profili için bir kullanıcı şifresi oluşturması ve onay aşaması ile kurulur. Planm2, ilgili bilgilerin Website’nin kullanım amaçlarına uygunluğunu değerlendirme, bu bilgilerin doğruluğunu teyit etme ve gerekmesi halinde üyelik oluşturma metotlarını değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.
 • Kullanıcı’nın üyelik işlemlerini tamamlayabilmesi için, Website’ye sağladığı elektronik posta adresi ve telefon numarası bilgilerinin doğru ve güncel olması gerekmektedir. Onay aşaması kapsamında Planm2, elektronik posta adresinin ve/veya telefon numarasının doğru ve güncel olduğunu teyit etmek amacıyla elektronik posta adresine ve/veya telefon numarasına bir doğrulama e-postası/kısa mesajı gönderebilecektir.
 • Kullanıcı, Üyelik Bilgileri’ni özelleştirebilmek ve hizmet alabilmek/sunabilmek için Website’de yer alan panel üzerinden; Mülk Sahibi olması halinde hissedar ve gayrimenkul bilgilerini, Müteahhit olması halinde YAMBİS numarasını ve talep edilen diğer müteahhit bilgilerini, Yatırımcı olması halinde yatırım çeşidi/hedefi/tutarı bilgilerini, Mimar olması halinde mesleki bilgi ve belgelerini ve isteğe bağlı diğer bilgilerini ekleyebilecektir.
 • Üyelik hesabına giriş için kullanılan kullanıcı şifresinin unutulması halinde Kullanıcı, hesap oluşturma aşamasında belirlediği elektronik posta adresine parola sıfırlama seçeneği gönderilmesini talep edebilecektir.
 • Kullanıcı her zaman, Website üzerindeki hesabına giriş yaparak profilindeki bilgilerini güncelleyebilecek ve Website üzerinden sunulan hizmetlerin ifası amacıyla kendisine üyelik aşamasında sunulan Üyelik Aydınlatma Metni’ne uygun olarak birtakım ek verileri ve belgeleri profiline dahil edebilecektir.
 • Website üzerinde kullanım koşullarını manipüle eden, sahte, yanıltıcı ve sair nitelikte üyelik oluşturulamaz. Böyle bir durumun tespit edilmesi halinde Planm2, ilgili profilin ilişkili olduğu üyeliği askıya almaya veya kalıcı olarak silmeye yetkilidir.

 

 1. KULLANICILAR’IN ORTAK HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
  1. Kullanıcı, Website’ye temin etmesi münhasıran kendi sorumluluğunda olan Cihaz vasıtası ile ve geçerli bir internet bağlantısı yoluyla erişecektir.
  2. Kullanıcı, üyeliğini oluştururken kendisinden talep edilen bilgilerin doğru, eksiksiz ve güncel olmasından münhasıran sorumlu olup; bu bilgilerde değişiklik meydana gelmesi halinde Planm2’ye Website üzerinden gerekli bildirimleri yapmakla yükümlüdür. Kullanıcı, verdiği bilgilerin eksik ve/veya yanlış olması yahut güncel olmaması sebebiyle Website’yi gereği gibi kullanamaması, zarara uğrama tehlikesi ile karşılaşması ve/veya zarara uğraması halinde Planm2’den herhangi bir talepte bulunamayacaktır.
  3. Ziyaretçi, üyelik prosedürlerini yerine getirirken, Website içerisinde sunulan hizmetlerden faydalanırken ve hizmet sunarken veya hizmetler ile ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken, işbu Sözleşme'de yer alan tüm şartlara, Website’de duyurulan ve/veya ileride herhangi bir zamanda duyurulacak olan kurallara ve işbu Sözleşme’de atıf yapılanlar da dahil olmak üzere yasal düzenlemelere uygun hareket edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
  4. Kullanıcı Planm2’nin yazılı onayı olmaksızın işbu Sözleşme’yi ya da bu kapsamda yer alan hak ve yükümlülüklerini, kullanıcı profilini, hesap bilgilerini kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü kişiye devredemez; üyeliğini kendisinden başka kişilerin kullanımına açamaz. Bu tür devirler veya yetkisiz kullanımlar sonucu ilgili Kullanıcı’nın veya üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan Planm2 doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Kullanıcı’nın üyeliğini başkasına kullandırdığının veya devrettiğinin tespit edilmesi halinde ilgili kişinin üyelik hesabı Planm2 tarafından askıya alınabilecek veya kalıcı olarak silinebilecektir.
  5. Kullanıcı, Website üzerinde kendisi tarafından oluşturulmuş bir e-ticaret sitesine veya Planm2 ile aynı veya benzer hizmetler sunan herhangi bir fiziki/dijital mecraya yönelik bir adrese/URL adresine yönlendirme yapamaz veya bu amaca yönelik sair bilgiler veremez. Kullanıcılar arasındaki iletişim, Website üzerinden sağlanan imkanlar çerçevesinde gerçekleştirilir. İletişim amacıyla olsa dahi; Kullanıcılar şahsi iletişim bilgilerini diğer Kullanıcılar ile paylaşamaz. Kullanıcı’nın şahsi iletişim bilgilerini diğer Kullanıcılar ile paylaşması nedeniyle uğrayacağı dolaylı ve/veya doğrudan zararlardan Planm2 hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Kullanıcı’nın bu maddeye aykırı davrandığının tespiti halinde, ilgili kişinin üyelik hesabı Planm2 tarafından askıya alınabilecek veya kalıcı olarak silinebilecektir.
  6. Kullanıcı, Website üzerinde oluşturacağı ilan, yorum, açıklama ve sair içerikler bakımından İçerik Sağlayıcı sıfatını haiz olduğunu, bu doğrultuda İnternet Kanunu uyarınca kendisine tanınan hak ve yükümlülüklere uygun hareket edeceğini ve bu içeriklerin hukuka uygunluğu ve/veya üçüncü kişiler nezdinde hak kaybına neden olması kapsamında Planm2’nin herhangi bir sorumluluğunun olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
  7. Kullanıcı, Website’ye eklediği içeriklerin fikri mülkiyet ve kişilik haklarının ihlali de dahil olmak üzere üçüncü kişiler nezdinde hak ihlali teşkil edecek nitelikte olmadığını, ekleyeceği her türlü içerik nedeniyle Planm2’nin uğrayacağı zararlardan münhasıran kendisinin sorumlu olacağını kabul eder.
  8. Kullanıcı; Planm2 ve/veya başkaca üçüncü kişilerin şahsi haklarına, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamındaki fikri mülkiyet haklarına veya malvarlığı haklarına müdahale teşkil edecek şekilde, Website dâhilindeki metinleri, video klipleri, dosyaları, veri tabanlarını ya da sair herhangi bir unsuru çoğaltmayacağını, dağıtmayacağını, kopyalamayacağını ve/veya işlemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
  9. Kullanıcı, Website’ye ekleyeceği içeriklerinde yahut Website’de kendisine sunulan imkanlar dahilinde gerçekleştireceği iletişimlerde ırk, din, cinsiyet, cinsel tercihler gibi ayrımcılık yaratabilecek, hakaret edici, şiddet içerikli, üçüncü kişilerin gizlilik, kişilik, fikri mülkiyet hakkını ihlal eden, hukuka, genel ahlaka aykırı ifadelere, içeriklerin yahut iletişimin amacı ile bağdaşmayan bilgilere ve yorumlarında deneyim paylaşımı ve değerlendirme amacı dışındaki bilgilere yer vermeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
  10. Kullanıcı, Website’de yer alan ilan, açıklama ve sair detayların Website’nin tanıtımını yapmak amacıyla Planm2 tarafından dijital ve basılı mecralarda kullanılmasını peşinen kabul eder.
  11. Kullanıcılar, Website dışında Proje’ye ilişkin olarak Planm2’yi etkisiz bırakacak şekilde bir işlem gerçekleştirmeyeceklerini, böyle bir durumun Planm2 tarafından tespit edilmesi halinde ilgili kişi hakkında, ilgili kişinin haiz olduğu Kullanıcı sıfatı doğrultusunda (i) uyarma, (ii) belirli süre boyunca gayrimenkul ilanı yayımlayamama, (iii) belirli süre boyunca ilan görüntüleyememe veya (iv) hesabın kapatılması yaptırımlarının uygulanacağını kabul ederler.
  12. Kullanıcı, Planm2’ye ait veya Planm2 ile ilişkilendirilebilecek içerik ve ortam sağlayıcılarına, internet sitelerine, mal veya hizmetlerine yahut yazılımlarına herhangi bir şekilde zarar verecek, erişimi engelleyecek, aşırı yükleme yapacak veya hasar verecek işlemler gerçekleştirmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
  13. Kullanıcı; solucan, virüs, casus yazılım, zararlı yazılım veya diğer her türlü zarar verici veya engelleyici kodu aktarma dâhil; Website sunucularını veya Website’ye bağlı olan ağları engelleyemez, kesintiye uğratamaz; Website’nin diğer Kullanıcılar’ın Cihazlar’ında gösterilme ya da görüntülenme şeklini herhangi bir şekilde değiştiren veya engelleyen içerikler ya da kodlar ekleyemez. Kullanıcı; Website üzerinde, tersine mühendislik, kaynak koda dönüştürme, sızma, müdahale etme, tersine çevirme, kopyalama faaliyetleri dâhil ve bunlarla sınırlı olmamak üzere Website’nin bütünlüğünü ve performansını bozacak benzeri herhangi bir girişimde bulunamaz.
  14. Kullanıcı, hesap bilgilerini gizli tutmayı ve bu bilgileri yetkisiz üçüncü kişilerin erişimine karşı korumayı taahhüt eder. Kullanıcı, bu bilgilerin üçüncü bir tarafça kullanıldığına dair şüpheye düşerse veya bunu tespit ederse, Planm2’yi derhal bilgilendirecektir.
  15. İşbu Sözleşme;
   • Ziyaretçi tarafından Website’ye erişim durdurularak her zaman,
   • Mimar tarafından üyelik hesabının kullanımı durdurularak ve Mimar Hizmet Sözleşmesi’nde yer verilen şart ve koşullar dahilinde her zaman,
   • Mülk Sahibi/Müteahhit/Yatırımcı tarafından üyelik hesabının kullanımı durdurularak işbu Sözleşme’de yer verilen koşullar dahilinde her zaman sona erdirilebilecektir.

 

 1. MÜLK SAHİBİ’NİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
  1. Mülk Sahibi, Web site içerisinde yer alan üyelik formunu doldurarak, Web siteyi kullanmaya başlayabilecektir. İşbu Sözleşme kapsamında Mülk Sahibi, Proje süresince iş ve işlemlerini Planm2 Platformu üzerinden kendilerine sunulan imkanlar doğrultusunda gerçekleştirmekle yükümlüdür.
  2. Mülk Sahibi, hizmet almak istediği gayrimenkulün Planm2’nin hizmet verdiği bölgelerde yer almaması halinde, Planm2 tarafından Mülk Sahibi’nin sağladığı telefon numarasına kısa mesaj gönderilmek suretiyle, bilgilendirme yapılacağı hususunda bilgilendirildiğini kabul eder. Hizmet verilen bölgelerde yer almayan gayrimenkulün sonradan hizmet bölgesi kapsamına dahil olması halinde de Mülk Sahibi Planm2 tarafından aynı yöntemle bilgilendirilecektir.
  3. Mülk Sahibi, hesap oluştururken, gayrimenkul ve pay sahibi bilgilerini eklerken kendisinden talep edilen bilgi ve verileri doğru ve eksiksiz olarak Planm2’ye sunmakla yükümlüdür. Aksi halde gayrimenkulün mevcut durumuna en uygun şekilde hizmet verilebilmesi için kendisinden profil bilgilerini doldurması veya ek bilgiler sunması istenebilecektir.
  4. Mülk Sahibi, gayrimenkulünün paylı mülkiyete tabi olması yani aynı gayrimenkul için birden fazla Mülk Sahibi’nin bulunması halinde diğer hak sahiplerinin de bu Sözleşme hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak ve devam edecek işlemler için hukuka uygun muvafakatlerini münhasıran kendisi temin etmekle yükümlüdür. Paylı mülkiyete tabi gayrimenkulün pay sahipleri arasında hizmetin ifasını engelleyecek nitelikte bir ihtilaf olması halinde hizmetin hiç veya gereği gibi sunulamamasından Planm2 sorumlu tutulamayacaktır. Mülk Sahibi, böyle bir durumun mevcut olması halinde Mimar’ın Proje’ye devam etmeme hakkının saklı olduğunu ve ihtilaf çözülene dek gayrimenkulüne ilişkin Üç Boyutlu Proje Çizimi’nin Website’de yayımlanamayacağını ve bu sebeplerle Mimar’ın veya Planm2’nin herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını kabul eder.
  5. Mülk Sahibi, gayrimenkule ve pay sahiplerine ilişkin bilgilerin gerçeği yansıttığını kabul eder. Mülk Sahibi, gayrimenkulün ada, pafta, parsel ve sair bilgilerinin gerçekle örtüşmediğinin yahut Üç Boyutlu Proje Çizimi’ne veya Tam Ruhsatlı Proje Çizimi’ne uygun olmadığının Planm2 denetiminde yetkili Mimar tarafından tespit edildiği hallerde, bu gayrimenkul özelinde hizmetten faydalanamayabileceğini ve bu hususlara ilişkin Mimar tarafından e-posta ve/veya kısa mesaj vasıtasıyla bilgilendirileceğini kabul eder.
  6. Mimar, gayrimenkule ilişkin edindiği bilgiler doğrultusunda Üç Boyutlu Mimari Çizim taslağını bedelsiz olarak hazırlayarak Website üzerinden Mülk Sahibi’nin onayına sunacaktır. Mülk Sahibi’nin ve Planm2’nin onayını takiben ilgili gayrimenkul bedelsiz olarak Website’de Yatırımcılar’ın/Müteahhitler’in ilgisine sunulacaktır.
  7. Mimar; Üç Boyutlu Mimari Çizim’in Website üzerinden yayımlanmasını takiben ilgili gayrimenkule ilişkin Yatırımcılar/Müteahhitler tarafından yöneltilebilecek görüşme tekliflerini Mülk Sahibi’ne iletmekle ve gerektiği hallerde kendisinin de aralarında yer alacağı bir görüşme organize etmekle yükümlüdür. Bu görüşmelere ilişkin görüşme tarihi, saati, yeri ve görüşmeye katılacak kişiler Website üzerinden randevu onay mekanizması kullanılmak suretiyle gerçekleştirilecektir.
  8. Mülk Sahibi, gayrimenkulü için bedelsiz hazırlanan Üç Boyutlu Mimari Çizim’in Website dışında herhangi bir ortamda yayımlanmayacağını ve bu yönde bir talebi Mimar’a ve Planm2’ye yöneltmeyeceğini kabul eder. Böyle bir durumun tespit edilmesi halinde Planm2, ilgili profilin ilişkili olduğu üyeliği askıya almaya veya kalıcı olarak silmeye yetkilidir.
  9. Mülk Sahibi, aynı gayrimenkul için birden fazla müracaat yapılmış olması halinde önceki tarihli başvurunun esas alınacağını ve bu sebeple Mimar’a yahut Planm2’ye herhangi bir talep yöneltemeyeceğini kabul ve beyan eder.
  10. Mülk Sahibi, Planm2’den ve Mimar’dan gayrimenkulüne ilişkin satış fiyatına ve kat karşılığı oranlarına dair herhangi bir belirleme, analiz, yorum yapmasını talep edemez. Böyle bir değerlendirmede bulunulmuş olması halinde dahi bu değerlendirmelerin Mimar ve Planm2 açısından bağlayıcı nitelikte olmadığını, bu değerlendirmeler sonucu vereceği kararlardan ve bu kararların sonuçlarından münhasıran kendisinin sorumlu olduğunu kabul eder.
  11. Mülk Sahibi, Müteahhit/Yatırımcı ile gayrimenkulünün kat karşılığı verilmesine/satılmasına ilişkin imzalanacak sözleşmelerin ve hukuki süreçlerin münhasıran kendisi ve ilgili Müteahhit/Yatırımcı arasında gerçekleşeceğini; Mimar ve Planm2’nin bu sözleşmelerin ve hukuki süreçlerin herhangi bir şekilde tarafı, kefili yahut garantörü olmadığını, bu sözleşmeler bakımından Planm2’ye ve Mimar’a herhangi bir talep yöneltemeyeceğini ve bu sözleşmeler nezdinde doğan/doğabilecek olan doğrudan ve/veya dolaylı zararların muhatabının münhasıran kendisi olduğunu kabul ve beyan eder.
  12. Mülk Sahibi; gayrimenkulüne ilişkin Üç Boyutlu Proje Çizimi’nin Website’de yayımlanmasının kendisine Mimar yahut Planm2 tarafından, herhangi bir satış/kat karşılığı verme ve karlılık taahhüdü anlamına gelmediğini, ilgili gayrimenkulü için hiçbir Müteahhit/Yatırımcı talebi olamayabileceğini ve böyle bir durumda Mimar ve Planm2’ye herhangi bir talep yöneltemeyeceğini kabul eder.
  13. Mülk Sahibi, Üç Boyutlu Proje Çiziminin gerçekleştirilmesi, gayrimenkul bilgilerinin teyit edilmesi ve gayrimenkul ile ilgilenen potansiyel Müteahhit/Yatırımcı mevcudiyeti gibi hususlarda Mimarın kendisi ile Web sitede iletişime özgülenmiş mekanizmaların haricinde Planm2’ye sağladığı telefon numarası ve/veya e-posta adresi üzerinden de iletişime geçebileceğini kabul eder.
  14. Mülk Sahibi, gayrimenkulün Üç Boyutlu Proje Çizimi’nin Website’de potansiyel Yatırımcılar’ın/ Müteahhitler’in ilgisine sunulması üzerine, satış/kat karşılığı verme işleminin hukuka uygun bir şekilde gerçekleşmesi halinde ilgili gayrimenkulün Tam Ruhsatlı Proje Çizimi’nin Planm2 adına Mimar tarafından 5 (beş) yıl süre boyunca gerçekleştirileceğini ve bu hususa dair işbu Sözleşme ile bilgilendirildiğini kabul eder.
  15. Mülk Sahibi, gayrimenkulün Üç boyutlu Proje Çizimi’nin Website’de potansiyel Yatırımcılar’ın / Müteahhitler’in ilgisine sunulması üzerine, Satış işlemini, her ne şekilde olursa olsun, Planm2.com platformuna üye olmamış veya planm2.com platformu Mimarını ile “ Tam Ruhsatlı Proje Çizim Sözleşmesi” imzalamamış olan, 3.cü taraflarla,Planm2.com ve Mimarını, saf dışı bırakacak şekilde gerçekleştirirse, Tam Ruhsatlı Proje Bedelini, mülk sahibi olarak kendisinin ödemesini kabul ve taahhüt eder.
  16. Mülk Sahibi, 3 Boyutlu taslakların,planm2.com sitesinde yayınlanmasından sonra, planm2.com a üye olmamış ve Mimar ile ilgili parselin, Tam Ruhsatlı Proje Çizim sözleşmesi imzalamamış olan, Müteahhit veya Alıcılara, yani 3.cü taraflara, Noterden Kat karşılığı verme veya Tapudan Satış işlemini hukuka uygun olarak gerçekleştikten sonraki en geç 3 gün içinde, hizmet bedelini, mimarın hesabına eksiksiz yatıracağını, geç yatırılan her 30 gün için, hizmet bedelinin % 10 fazlasını ödemeyi, her ay sonu, Kat karşılığı verme veya Satış işleminin olup olmadığına dair bilgilendirme mesajını, planm2.com platformundaki, destek hattını kullanarak bilgilendireceğini,planm2.com veya mimarın talep etmeleri halinde, tapunun e-devletten ulaşılan son güncel web tapu örneğini, 2 gün içinde, mimara ve planm2.com platformuna göndereceğimi ve ilgili belediyeden, parsele ait bir projenin, çizilip çizilmediğini ilgili mimarın öğrenmesine izin verdiğini, anlaşmazlık halinde İstanbul Çağlayan Mahkeme ve icra dairelerinin yetkili olduğunu, kabul ve taahhüt eder.
  17. Tam Ruhsatlı Proje Bedeli hesabı, tespit tarihindeki Mimarlar Odası, En az bedel hesabı tablosundaki yer alan ilgili alanların, Yeni Mimari Proje Bedel Hesabı, İli – İstanbul, İlçe – İstanbul, Büyükşehir Belediyesi V(Beş) grup, Yılı – Taslak Yılı, Proje sınıfı – Taslak sınıfı, Proje alanı – Taslak Alanı, Tekrar sayısı – Taslak Blok tekrar sayısı ile Proje Hizmet Bilgilerinin tamamı seçilerek hesaplanan tutarın, 2 katıdır.
  18. Mülk Sahibi, Üç Boyutlu Proje Çizimi’nden Tam Ruhsatlı Proje Çizimi’ne kadar olan süreç kapsamında tabi olunan mevzuatta değişikliklerin yaşanabileceği, mevzuat değişiklikleri münasebetiyle gayrimenkulün taban alan kat sayısı (“TAKS”) ile kat alanı kat sayısı (“KAKS”) değerlerinde ve imar plan notlarında değişiklik yaşanabileceği hususlarında bilgilendirildiğini ve bu sebeple başta anlaşılandan farklı hususların doğması halinde Mimar’a ve Planm2’ye herhangi bir talep yöneltemeyeceğini, anılan sebeplerle herhangi bir zarara uğraması halinde Mimar’ın ve Planm2’nin herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını kabul ve beyan eder.
  19. Mülk Sahibi, gayrimenkulü ile ilgilenen Mimar’ın kendisinden beklenen yükümlülükleri ifa etmemesi halinde Planm2 tarafından Mülk Sahibi’nin gayrimenkulü için yeni bir Mimar görevlendirebileceğini kabul eder.
  20. Mülk Sahibi, Mimar ile gerçekleştireceği her türlü telefon görüşmesi, yazışma, randevu yönetimi, yer gösterme, Proje’ye ilişkin çeşitli hususlarda bilgilendirme ve sair yürütülecek her türlü iletişimin münhasıran Mimar tarafından gerçekleştirileceğini, bu iletişimde gerçekleşebilecek her türlü sorunun ve talebin muhatabının münhasıran Mimar olduğu hususunda bilgilendirildiğini kabul eder.
  21. Mülk Sahibi, Üç Boyutlu Mimari Tasarımı’nın Planm2 Platformu’nda yayımlanmasından önce veya sonra Mimar’ın kendisi tarafından iyi niyete ve ahlaka aykırı kabul edilebilecek tutum ve tavırlara maruz kaldığının Planm2 tarafından tespit edilmesi halinde Mimar’ın Proje’de yer almaktan herhangi bir zamanda vazgeçebileceğini kabul eder.

 

 1. MÜTEAHHİT’İN VE YATIRIMCI’NIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
  1. Müteahhit ve Yatırımcı, Website içerisinde yer alan üyelik formunu doldurarak, Website’yi kullanmaya başlayabilecektir. İşbu Sözleşme kapsamında Müteahhit ve Yatırımcı, Proje süresince iş ve işlemlerini Planm2 Platformu üzerinden kendilerine sunulan imkanlar doğrultusunda gerçekleştirmekle yükümlüdür.
  2. Müteahhit ve Yatırımcı, hesap oluştururken ve profil bilgilerini güncellerken kendisinden talep edilen bilgi ve verileri doğru ve eksiksiz olarak Planm2’ye sunmakla yükümlüdür.
  3. Müteahhit ve Yatırımcı, Website üzerinden Üç Boyutlu Proje Çizimi ile birlikte yayımlanan gayrimenkulleri bedelsiz olarak inceleme, bu gayrimenkullere ilişkin yetkili Mimar’a iletişim talebi gönderme, Mimar denetiminde/aracılığıyla ilgili gayrimenkulün Mülk Sahibi ile iletişime geçerek satın alma/kat karşılığı alma işlemlerini gerçekleştirme hakkına sahiptir. Önemle belirtmek gerekir ki Planm2 ve Mimar, yalnızca Mülk Sahibi ile Müteahhit/Yatırımcı arasında gerçekleşmesi muhtemel satış/kat karşılığı verme işlemlerine uygun ortamı sağlamakla yükümlü olup, taraflar arasında imzalanacak/imzalanabilecek sözleşmelerin ve hukuki süreçlerin kesinlikle bir tarafı değildir.
  4. Yatırımcı/Müteahhit, Mülk Sahibi ile arasında gayrimenkule ilişkin hukuka uygun bir devir gerçekleşmesi halinde bu gayrimenkulün Tam Ruhsatlı Proje Çizimi’nin Planm2 adına Mimar tarafından 5 (beş) yıl süre boyunca gerçekleştirileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
  5. Yatırımcı’nın/Müteahhit’in satın almak/kat karşılığı almak istediği gayrimenkulün Tam Ruhsatlı Proje Çizimi’ne elverişli olmadığının Planm2 denetiminde yetkili Mimar tarafından tespit edildiği hallerde Yatırımcı/Müteahhit bu gayrimenkul özelinde hizmetten faydalanamayabileceğini kabul eder.
  6. Yatırımcı/Müteahhit Üç Boyutlu Proje Çizimi’nden Tam Ruhsatlı Proje Çizimi’ne kadar olan süreç kapsamında tabi olunan mevzuatta değişikliklerin yaşanabileceği, mevzuat değişiklikleri münasebetiyle gayrimenkulün taban alan kat sayısı (“TAKS”) ile kat alanı kat sayısı (“KAKS”) değerlerinde ve imar plan notlarında değişiklik yaşanabileceği hususlarında bilgilendirildiğini ve bu sebeple başta anlaşılandan farklı hususların doğması halinde ve bu sebeple başta anlaşılandan farklı hususların doğması halinde Mimar’a ve Planm2’ye herhangi bir talep yöneltemeyeceğini, anılan sebeplerle herhangi bir zarara uğraması halinde Mimar’ın ve Planm2’nin herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını kabul ve beyan eder.
  7. Yatırımcı/Müteahhit, gayrimenkule ilişkin Mülk Sahibi ile arasında hukuka uygun devrin gerçekleşmesi halinde, 7 (yedi) gün içerisinde Mimar ile imzalamış olduğu Tam Ruhsatlı Proje Çizim Sözleşmesi’nin taranmış bir nüshasını Website’ye Mimar tarafından yükleneceği konusunda bilgilendirildiğini kabul eder.
  8. Yatırımcı/Müteahhit, Tam Ruhsatlı Proje Çizimi’nin autocad ortamında Planm2 sunucularında barındırılabileceğini ve bu doğrultuda Tam Ruhsatlı Proje’nin Planm2’nin iş ve işlemleri için araştırma, ürün geliştirme ve sair analitik amaçlarla kullanılabileceğini kabul eder.
  9. Yatırımcı/Müteahhit Tam Ruhsatlı Proje Çizim Sözleşmesi’ni imzalamaksızın veyahut Mimar’ın Planm2 bünyesinde hizmet vermeye başladığı tarihten önceki bir tarihte bunların imzalandığını gösterir herhangi bir belge ile, Mimar ile, Planm2’yi dışarıda bırakacak herhangi bir protokol/sözleşme akdetmemekle ve Mimar’ı bu hususa teşvik etmemekle yükümlüdür. Böyle bir durumun tespit edilmesi halinde Planm2 ilgili üyelik hesabını askıya almaya veya kalıcı olarak silmeye yetkilidir.
  10. Yatırımcı/Müteahhit belirli bölgelerle sınırlı olmak üzere Website’ye yüklenen yeni projelerden ve ilanlardan haberdar olmayı talep edebilecektir. Böyle bir durumda talep edilen bölgelerle sınırlı olmak üzere Planm2’ye sağladığı telefon numarasına kısa mesaj gönderilmesi suretiyle Planm2 tarafından kendisine bildirimde bulunulacağını kabul eder. Yatırımcı’nın/Müteahhit’in her zaman Website’deki ilgili alanlar vasıtasıyla Planm2’den bildirimlerin durdurulmasını talep etme hakkı saklıdır.
  11. Müteahhit/Yatırımcı, gayrimenkule ilişkin inşaat ruhsatının alınmasını takiben, Planm2 tarafından kendisi ile iletişime geçilerek Mimar hakkında memnuniyet değerlendirmesi yapılabileceği ve alınan inşaat ruhsatındaki imzanın Mimar’a ait olduğunun ve m2 ölçümünün teyidini talep edebileceği hususunda bilgilendirildiğini kabul eder.
  12. Müteahhit/Yatırımcı, Mimar ile gerçekleştireceği her türlü telefon görüşmesi, yazışma, randevu yönetimi, yer gösterme, Proje’ye ilişkin çeşitli hususlarda bilgilendirme ve sair yürütülecek her türlü iletişimin münhasıran Mimar tarafından gerçekleştirileceğini, bu iletişimde gerçekleşebilecek her türlü sorunun ve talebin muhatabı münhasıran Mimar olduğu hususunda bilgilendirildiğini kabul eder.
  13. Müteahhit/Yatırımcı, Tam Ruhsatlı Proje Bedeli hesaplanırken esas alınan proje kapsamına ek olarak yeni proje çizimlerinin talep edilmesi halinde ve/veya bu süreçte yaşanan mevzuat değişiklikleri sebebiyle yahut herhangi bir sebeple ek proje çiziminin kapsama dahil edilmesinin gerekli olduğu hallerde Tam Ruhsatlı Proje Bedeli’nin değişikliğe uğrayabileceğini ve bu kapsamda Mimar’dan yahut Planm2’den herhangi bir talep hakkı bulunmadığını kabul eder.

 

 1. MİMAR’IN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
  1. Mimar, Proje’yi yürütebilmek amacıyla Planm2 Platformu’na gerekli bilgi ve belgeleri sağlayarak Planm2’nin onayı sonrasında üye olabilecek ve işbu Sözleşme ile Mimar Hizmet Sözleşmesi doğrultusunda Website’yi kullanmaya başlayabilecektir. İşbu Sözleşme kapsamında Mimar, Proje süresince iş ve işlemlerini Planm2 Platformu üzerinden kendisine sunulan imkanlar doğrultusunda gerçekleştirmekle yükümlüdür.
  2. Mimar, Proje’yi işbu Sözleşme ile Mimar Hizmet Sözleşmesi’ne yer alan hüküm ve şartlar doğrultusunda yürütmekle yükümlüdür.
  3. Mimar’ın, Mülk Sahipleri arasında herhangi bir uyuşmazlık veya görüş ayrılığı bulunup bulunmadığına dair bilgi edinme ve böyle bir durumun mevcut olması halinde söz konusu uyuşmazlık çözülene kadar ilgili Proje’ye devam etmeme hakkı saklıdır.
  4. Mimar, Mülk Sahibi’nin ve Yatırımcı’nın/Müteahhit’in, gayrimenkulünün satışı/kat karşılığı verilmesi hususlarında kendisine yönelteceği soruları yanıtlandırmakla ve Proje işleyişine, mevcutsa kentsel dönüşüm prosedürlerine ve ilgili gayrimenkulün bulunduğu parsel ile ilgili mevzuat düzenlemelerine dair detaylı bilgi vermekle yükümlüdür.
  5. Mimar, Yatırımcı/Müteahhit veya Mülk Sahibi tarafından gayrimenkule ilişkin yöneltilebilecek görüşme tekliflerini ilgili taraflara iletmekle ve gerektiği hallerde kendisinin de aralarında yer alacağı bir görüşme organize etmekle yükümlüdür.
  6. Website’de her gayrimenkul için yalnızca bir ilan verilebilir. Mimar, gayrimenkulü hızlı satılabilmesi ve sair manipüle edici amaçlarla bir ilanın aynısını ikinci kez yayımlamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Böyle bir durumun tespit edilmesi halinde Planm2 ilgili üyelik hesabını askıya almaya veya kalıcı olarak silmeye yetkilidir.
  7. Mimar, Mülk Sahibi ile Yatırımcı’nın/Müteahhit’in gayrimenkulün satışına/kat karşılığı verilmesine ilişkin yetkili makamlar önünde gerçekleştirdikleri hukuki işlemin ardından Tam Ruhsatlı Proje’nin inşaat ruhsatı ve izinlerinin alınması işlemlerinin tamamlanması için kendisinden beklenen gerekli gayreti göstermekle yükümlüdür.
  8. Mimar, Tam Ruhsatlı Proje Bedeli için hesaplamaya esas olan m2 ölçümünün kontrol ve teyit edilebilmesi amacıyla yetkili makamlardan inşaat ruhsatı elde etmek ve gerekmesi halinde bunu Yatırımcı’ya/Müteahhit’e sunmakla yükümlüdür.
  9. Mimar; ödeme, ruhsat, izin, sözleşme süreçleri ve sair hususlarda gerekli iletişimi kendisinden beklenen özen doğrultusunda gerçekleştirmekle yükümlüdür.
  10. Mimar, kendisinden beklenen azami özen ve tarafların anlaşmalarını sağlamak için kendisinden beklenen gayreti göstermekle birlikte, meslek etiği kurallarına aykırı kabul edilebilecek nitelikte öneri, görüş ve teklif sunmamakla yükümlüdür. Mülk Sahibi’nin, Yatırımcı’nın ya da Müteahhit’in bu kapsamda bir soru yöneltmesi halinde Mimar, meslek etiği kuralları ile bağdaşmadığı ölçüde dürüstlük kuralını da gözeterek cevap vermekten sakınabilir.
  11. Mimar, Yatırımcı/Müteahhit ile Tam Ruhsatlı Proje Çizim Sözleşmesi’ni imzalamaksızın yahut Planm2 bünyesinde hizmet vermeye başladığı tarihten önceki bir tarihte bunların imzalandığını gösterir herhangi bir belge ile, Yatırımcı/Müteahhit ile, Planm2’yi dışarıda bırakacak herhangi bir protokol/sözleşme akdetmemekle ve Yatırımcı’yı/Müteahhit’i bu hususa teşvik etmemekle yükümlüdür.
  12. Mimar, Tam Ruhsatlı Proje Bedeli ödemelerini Yatırımcı’dan/Müteahhit’ten münhasıran kendisi talep etmekle ve diğer vergisel yükümlülüklerini münhasıran kendisi yerine getirmekle yükümlüdür. Planm2 bu ödemelerin tahsil edilmesinden/edilememesinden sorumlu olmayacaktır.
  13. Mimar, kendi imzasının da bulunduğu inşaat ruhsatının alınmasını takiben, Planm2’nin Mülk Sahibi’ni/ Müteahhit’i/Yatırımcı’yı arayarak kendisi hakkında memnuniyet değerlendirmesi yapabileceği ve alınan inşaat ruhsatındaki imzanın Mimar’a ait olduğunun ve m2 ölçümünün teyidini talep edeceği hususunda bilgilendirildiğini kabul eder.
  14. Mimar, Planm2’nin, Proje doğrultusunda Mülk Sahibi ile imzalayacağı 3 Boyutlu Taslak Çizimi Onay Metni ile Müteahhit/Alıcı ile imzalayacağı Tam Ruhsatlı Proje Çizim Sözleşmesi’nin bir tarafı olmadığını, kendisinin bu sözleşmelerden kaynaklanan hak ve yükümlülüklerin münhasıran sahibi olduğunu, bu sözleşmelerin icrası dolayısıyla Planm2’yi sözleşme tarafı olarak lanse etmeyeceğini ve her halükarda bu sözleşmeler dolayısıyla herhangi bir sebeple Planm2’ye yöneltilebilecek talepler neticesinde Planm2’nin kendisine rücu hakkı bulunduğunu peşinen kabul eder.
  15. Gayrimenkul bilgileri doğrultusunda gerçekleştirilen incelemeler neticesinde ilgili gayrimenkulün Tam Ruhsatlı Proje Çizimi’ne uygun nitelikte olmadığının kesin olarak tespit edildiği hallerde Mimar’ın ilgili gayrimenkulün durumunu takip ederek Tam Ruhsatlı Proje Çizimi’ne uygun nitelik kazandığını tespit etmesi halinde, Planm2’nin yazılı izni olmaksızın bu gayrimenkulün Tam Ruhsatlı Proje Çizimi’ni Planm2 aracılığı olmaksızın gerçekleştiremez veya böyle bir duruma aracılık edemez veya bu anlama gelecek herhangi başka bir iş ve işlemde bulunamaz. Böyle bir durumun tespit edilmesi halinde Planm2 ilgili üyelik hesaplarını askıya almaya veya kalıcı olarak silmeye yetkilidir.
  16. Mimar, hazırladığı Üç Boyutlu Mimari Tasarım’ı Website haricinde herhangi bir ortamda Mülk Sahibi’nin talebi de dahil herhangi bir sebeple yayımlayamaz, yayımlanması için Mülk Sahibi’ni yönlendiremez.

 

 1. PLANM2’NİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
  1. Planm2, Elektronik Ticaret Kanunu ve İnternet Kanunu uyarınca sahip olduğu yükümlülükleri yerine getireceğini kabul eder.
  2. Planm2, Website üzerinden sunulan hizmetlerin zamanında, güvenli ve hatasız olarak sunulması, hizmet kullanımından elde edilen sonuçların doğru ve güvenilir olması, hizmet kalitesinin beklentilere cevap vermesi için gerekli özeni gösterecek olup, Planm2’nin bahsi geçen konulara ilişkin herhangi bir taahhüdü bulunmamaktadır. Bununla birlikte Website’nin 7 gün 24 saat açık olmasını taahhüt etmemektedir. Planm2, olası bir teknik aksaklık durumunda bu aksaklığın giderilmesi için kendisinden beklenen makul çabayı göstermekle yükümlüdür.
  3. Planm2 işbu Sözleşme doğrultusunda tarafların Proje’yi yürütebilmesi için gereken koordinasyonun sağlanması, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi için Planm2 Platformu’nda uygun altyapının ve imkanların sağlanması ve sair kendisinden beklenen çabayı göstermekle yükümlü olup, Planm2’nin Proje’nin gerçekleşeceği yönünde hiçbir tarafa karşı kesin bir taahhüdü bulunmamaktadır.
  4. Planm2; mücbir sebep, hastalık/ölüm hali, Mimar’ın uygunsuz davranışı sebebiyle Planm2 Platformu’ndan uzaklaştırılması/kadrodan çıkarılması ve işbu Sözleşme’de belirtilen diğer hallerde Mimar’ın üzerinde çalıştığı Proje üzerinde geçici veya kalıcı olarak mimar değişimi yapabilir.
  5. Planm2, Proje sonunda inşaat ruhsatının alınmasını takiben Mülk Sahibi’ne/Müteahhit’e/Alıcı’ya Mimar’ın performansına ilişkin memnuniyet aramaları gerçekleştirmeye ve bu görüşme çıktıları sonucunda Mimar’ın Planm2 Platformu’ndaki Proje alımını kısıtlamaya yetkilidir.
  6. Planm2 herhangi bir zamanda Website’nin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir, Website’de teknik bakım, onarım ve güncelleştirmeler gerçekleştirebilir veya Website’nin kullanımını kısmen veya tamamen durdurabilir.
  7. Planm2, Website’nin içeriğini, kullanım şeklini, üyelik için gereken bilgileri, hesap türlerini ve Website’ye dair sair hususları değiştirme hakkını saklı tutmaktadır. Bu kapsamda Planm2, halihazırda üyelik gerektirmeyen işlemleri üyelik gerektirir hale dönüştürebilir, ek hizmetler sunabilir, bazı hizmetleri kısmen veya tamamen değiştirebilir. Planm2, ücretsiz olarak sunmakta olduğu hizmetleri ücretli hale dönüştürebilir, halihazırda ücretli olan hizmetlerin ücretini güncelleyebilir veya bunları ücretsiz hale getirebilir. Ücretsiz kullanılan servisler ücretli hale getirilerek Kullanıcı’nın kullanımına sunulmasından önce Kullanıcı’dan bu hususta bir onay alınacaktır.
  8. Kullanıcı’nın kendisine sunulan imkânları, öngörülen amaçlar ve yasal yolların kapsamı dışında kullanması ve/veya işbu Sözleşme’yi ihlal etmesi halinde; Planm2, tek taraflı olarak Kullanıcı’nın Website’yi kullanımını veya Website içerisindeki üyeliğini sonlandırmaya yetkilidir. Planm2, Kullanıcılar hakkında kendisine iletilmiş şikâyet kayıtlarını inceleyerek, ahlak dışı iletişim ve uygunsuz içerik paylaşımları dâhil ve bunlarla sınırla kalmamak üzere her türlü uygunsuz davranış kriterleri üzerinden kayıtları değerlendirerek, gerekli önlemleri alma hakkına sahiptir. Belirtmek gerekir ki Planm2, söz konusu Kullanıcı’yı bir daha üye olamayacak şekilde Website’den uzaklaştırabilecektir.
  9. Planm2’nin üyelik için verilen bilgi ve belgelerin işbu Sözleşme’de belirtilen şartları karşılayıp karşılamadığını her zaman denetleme yükümlülüğü bulunmamaktadır. İlgili Kullanıcı’nın bu şartları taşımadığının tespit edilmesi halinde, Planm2’nin ilgili kişinin üyeliğini sonlandırma hakkı saklıdır.
  10. Planm2, emredici mevzuat ya da alt düzenleyici işlemler sebebiyle, resmi makamlar tarafından usulünce talep halinde tüm verileri yetkili makamlara açıklamaya yetkilidir. Böyle bir açıklama bilgi gizliliğinin veya kişisel verilerin korunmasının ihlali olarak değerlendirilemez.
  11. Planm2, Yatırımcı’nın/Müteahhit’in yeni projelerden haberdar olmayı talep etmesi halinde talep edilen bölgelerle sınırlı olmak üzere Yatırımcı’ya/Müteahhit’e Planm2’ye sağladıkları telefon numarasına kısa mesaj göndermek suretiyle bildirimde bulunmakla yükümlüdür.
  12. Planm2, Mülk Sahibi’nin hizmet almak istediği gayrimenkulün Planm2’nin hizmet verdiği bölgelerde yer almaması halinde, Mülk Sahibi’nin sağladığı telefon numarasına kısa mesaj göndermek suretiyle, bilgilendirme yapmakla yükümlüdür. Hizmet verilen bölgelerde yer almayan gayrimenkulün sonradan hizmet bölgesi kapsamına dahil olması halinde de Planm2 Mülk Sahibi’ni aynı yöntemle bilgilendirmekle yükümlüdür.
  13. Planm2, 15.07.2015 tarihli ve 29417 sayılı Resmî Gazete’de yayımlananarak yürürlüğe giren Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik kapsamında Kullanıcı’nın ön onayı olmaksızın Kullanıcı’ya ticari elektronik ileti göndermeyeceğini ve Kullanıcı’ya ‘ticari elektronik iletiyi ret hakkı’ ile ‘verdiği onayı geri çekme hakkı’ tanıyacağını taahhüt eder. İşbu taahhüt, Kullanıcı’nın Planm2 ile kendiliğinden iletişime geçmesi ve kendisiyle iletişime geçilmesi amacıyla Planm2’ye iletişim bilgilerini vermesi hallerinde geçerli olmayacak, ticari elektronik ileti için onay gerekmeyecektir.
  14. Planm2, Mülk Sahibi ile Yatırımcı’nın/Müteahhit’in anlaşma sağlaması üzerine taraflar arasında tapu/noter nezdinde imzalanacak sözleşmelerin ve hukuki süreçlerin kesinlikle tarafı olmayacaktır.
  15. Planm2’nin, Website’de yayımlanan/listelenen gayrimenkul ile ilgili olarak; gayrimenkulün tanıtımında kullanılan yazılı ve/veya görüntülü açıklamaların doğruluğu ve tamlığı, gayrimenkulün taban alan kat sayısı (“TAKS”) ile kat alanı kat sayısı (“KAKS”, “Emsal”) değerleri ve imar plan notları dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, gayrimenkul ile ilgili hiçbir konu hakkında hiçbir taahhüt ve garanti yükümlülüğü bulunmamaktadır.
  16. Planm2, gayrimenkullerin özelliklerini öğrenme amacıyla görüntülemeye ve Website’yi kullanmaya izin vermekte olup, bunun dışında bir amaçla veri tabanı üzerinden belirli bir sayıda veya bütününe yönelik olarak ilanlara ulaşılmaya çalışılması, ilanların, müşteri bilgilerinin, tasarımlarının, kod ve yazılımlarının, veri tabanında yer alan bilgilerinin kısmen veya tamamen kopyalanması, bunların başka mecralarda doğrudan veya dolaylı olarak yayınlanması, derlenmesi, işlenmesi, değiştirilmesi, başka veri tabanlarına aktarılması, bu veri tabanından üçüncü kişilerin erişimine ve kullanımına açılması, Website üzerindeki ilanlara link verilmesi de dâhil olmak üzere benzer fiillerin işlenmesine Planm2 tarafından izin verilmemekte ve rıza gösterilmemektedir. Bu tür fiiller hukuka aykırı olup; Planm2’nin tazminat, talep, dava ve takip hakları saklıdır.
  17. Kullanıcı aleyhinde herhangi bir dava, icra takibi başlatılması veya ihtiyati tedbir/ihtiyati haciz kararı verilmesi, Cumhuriyet Savcılıkları tarafından soruşturma yürütülmesi ve/veya iddianame düzenlenmesi halinde Planm2 kendi münhasır takdirinde olmak üzere Kullanıcı’nın üyeliğini kalıcı ve/veya geçici olarak durdurabilir. Böyle bir Kullanıcı’nın bir başka hesap açması ve/veya hesap açtığının tespiti halinde Planm2 bu hesapları da kapatarak uğradığı/uğrayabileceği her türlü zararın tazminini talep edebilecektir.
  18. İşbu Sözleşme, Kullanıcı’nın Website’ye üye olduğu süre boyunca yürürlükte kalacak ve hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecek; Kullanıcı'nın üyeliğinin geçici veya kalıcı olarak durdurulması veya kendi isteğiyle kapatılması hallerinde, Ziyaretçi’nin ise Website’de dolaşımına son vermesi halinde sona ermiş sayılacaktır. Planm2, Kullanıcı'nın işbu Kullanıcı Sözleşmesi'ni ve/veya Website içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmete ilişkin benzeri uyarı ve kuralları ihlal etmesi durumunda veya diğer Kullanıcılar’ın ilgili Kullanıcı hakkında şikâyet veya olumsuz yorumlarda bulunulması halinde ilgili kişinin üyeliğini geçici veya kalıcı olarak dondurabilecek, Kullanıcı Sözleşmesi'ni hiçbir neden göstermeksizin tek taraflı olarak feshedebilecektir.
  19. Planm2, Proje süresince Mimar/Mülk Sahibi/Müteahhit/Yatırımcı tarafından kendisiyle iletişime geçilerek diğer Kullanıcılar’a ilişkin kendisine iletilmiş şikâyet kayıtlarını inceleyerek, ahlak dışı iletişim, meslek etiği kurallarını ihlal eder nitelikte davranış ve uygunsuz içerik paylaşımları dâhil ve fakat bunlarla sınırlı kalmamak üzere her türlü uygunsuz davranış kriterleri üzerinden kayıtları değerlendirerek, inceleme süresince ilgili Kullanıcı’nın Website’de yer alan hesabını geçici olarak askıya alma da dahil olmak üzere gerekli önlemleri alma ve incelemeler neticesinde şikâyet konusuna ilişkin olarak Kullanıcı’yı münhasıran kendi inisiyatifinde olacak şekilde Website’den kalıcı olarak uzaklaştırmaya ve Mimar’ın ise Proje’deki görevine kalıcı olarak son vermeye yetkilidir.
  20. Planm2, tamamen kendi takdirine bağlı olmak üzere, işbu Sözleşme’yi ve Website’de yer alan her türlü politikayı, hüküm ve şartı uygun göreceği herhangi bir zamanda, yürürlükteki mevzuat hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla Website’de ilan ederek tek taraflı olarak değiştirebilir. İşbu Sözleşme’nin değişen hükümleri, Website’de ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir.
  21. Planm2, gerekli gördüğü hallerde hizmete ilişkin memnuniyet anketleri sunabilecek, puanlama sistemleri ve sair yöntemler geliştirebilecek ve bunlara ilişkin detayları ve sonuçları Website üzerinden yayımlayabilecektir.

 

 1. SORUMSUZLUK
  1. Planm2; Kullanıcılar arasında gerçekleşecek her türlü iletişim faaliyetine dâhil olmayacağı gibi bu iletişimden kaynaklanan problemlerin, zararların ve başkaca taleplerin muhatabı olmayacaktır. Bu doğrultuda belirtmek gerekir ki bahsi geçen iletişim faaliyetleri çerçevesinde Planm2, İçerik Sağlayıcı sıfatını haiz olmayıp yalnızca Yer Sağlayıcı konumundadır. Planm2, Yer Sağlayıcı sıfatı doğrultusunda yer sağladığı içeriği kontrol etmek veya hukuka aykırı bir faaliyetin söz konusu olup olmadığını araştırmakla yükümlü değildir. Bu kapsamda; Planm2’nin sorumluluğu, kendisine iletilecek olası bildirimler doğrultusunda İnternet Kanunu’na uygun gerekli adım ve tedbirleri alma ile sınırlıdır.
  2. Planm2, Yer Sağlayıcı sıfatına istinaden, Kullanıcı tarafından Planm2’ye iletilen veya Website üzerinde Kullanıcı tarafından yüklenen, değiştirilen veya sağlanan bilgi, belge ve içeriklerin doğruluğunu araştırmakla, bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz.
  3. Planm2, Website üzerinden, üye olmayan ve Planm2’nin kontrolü dışında üçüncü kişi sağlayıcılar ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka internet sitelerine ve/veya platformlara, dosyalara veya içeriklere URL adresi verebilir. Bu linkler, internet sitesini veya ilgili platformu işleten kişiyi desteklemek amacı veya internet sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. Website üzerinden erişilen linkler, web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen portallar veya web sitelerinden sunulan hizmetler, ürünler veya bunların içeriği hakkında Planm2’nin herhangi bir sorumluluğu yoktur.
  4. Planm2, Website’de yayımlanan gayrimenkul ilanlarının hukuka aykırı olması, başkalarının malvarlığı, şahsi ve ticari haklarına tecavüz edici nitelik taşıması veya bu yönde yapılan ihtarlara muhatap olması veya işbu Sözleşme’ye doğrudan veya dolaylı olarak aykırı olması gibi sebeplerle Kullanıcı’ya herhangi bir ihtarda bulunmadan ilgili gayrimenkul ilanının yayınını geçici veya sürekli olarak durdurabilir ve ilgili üyelik hesabını askıya alabilir veya kalıcı olarak silebilir.
  5. Planm2, Kullanıcı'nın işbu Sözleşme hükümlerine ve/veya hukuka aykırı olarak Website üzerinde gerçekleştirdiği faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan ve/veya dolaylı olarak, hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Aksi halde Planm2 yürürlükteki kanunlar uyarınca uğradığı/uğrayabileceği her türlü zararı rücu etme hakkına sahiptir.
  6. Planm2, Kullanıcı’nın -mevcut olması halinde- alenileştirdiği bilgileri kendi belirlediği hizmet politikası ve dürüstlük kuralları çerçevesinde Website’nin tanıtımı amacıyla Website’de ve diğer fiziki/dijital medya ortamlarında yayımlama hakkına sahiptir.
  7. Planm2, yürürlükteki kanunlar doğrultusunda müsaade edildiği sürece, Website’nin kullanımına ilişkin Kullanıcılar’ın ihmal ve davranışlarıyla bağlı değildir.
  8. İşbu Sözleşme kapsamı dışında gerçekleşecek tüm kanuni değişikliklerden kaynaklanan işlemler Planm2’nin sorumluluğu dışında olup ve Sözleşme’ye aynı şekilde yansıtılacaktır.
  9. Hesap oluşturma ve üyelik bilgilerini güncelleştirme esnasında Planm2 ile paylaşılan bilgi ve belgelerin Kullanıcı tarafından üçüncü kişilerle paylaşılması ve/veya Planm2’nin kusuru olmaksızın üçüncü kişiler tarafından ele geçirilmesi durumunda ortaya çıkacak doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan Planm2 sorumlu tutulmayacaktır.
  10. Proje süresince Kullanıcılar arasında Website’de sunulan imkanlar çerçevesinde gerçekleştirilebilecek görüşme içeriklerinin ve Proje detaylarının Planm2’nin kusuru olmaksızın Proje ile ilişkisi bulunmayan üçüncü kişi ve/veya kurumlar ile paylaşılması ve/veya üçüncü kişiler tarafından ele geçirilmesi, ifşa edilmesi ve sair durumlarda ortaya çıkabilecek zararlardan Planm2 sorumlu tutulamayacaktır.
  11. Planm2, Mimar’ın Proje kapsamında gerçekleştirdiği iş ve işlemler, Mülk Sahibi/Yatırımcı/Müteahhit ile gerçekleştirdiği görüşmeler, Üç Boyutlu Mimari Tasarım’ın içeriğinin oluşturulması, hazırlanması ve yayımlanması, Tam Ruhsatlı Proje Çizimi ve ruhsat alınması süreçlerinde; iş ve işlemlerinin mevzuata ve düzenleyici kurallara aykırılığından, başta belirtilenden farklı olmasından ve/veya gerçeğe uygun olmadığından bahisle kendisine Mülk Sahibi/Alıcı/Müteahhit tarafından, üçüncü kişilerce, adli ve/veya idari mercilerce yöneltilecek taleplerin hiçbir şartta muhatabı olmayacaktır.
  12. Planm2, Mimar ile Müteahhit/Yatırımcı/Mülk Sahibi ve Proje’nin yürütülmesi esnasında temasa geçeceği yetkili kurum ve kuruluşlar arasındaki iletişime hiçbir şekilde dahil olmayacaktır. Bu iletişim esnasında Mimar’ın gerçeğe aykırı beyanlarından, yanlış yönlendirmelerinden, eksik/yanlış bilgilendirmelerinden, Proje kapsamındaki görev ve sorumluluklarını aşan taahhütler vermesinden ve teklifler sunmasından, tarafların bunlar neticesinde verdiği kararlardan ve her halükarda bu iletişimden doğan sair zararlardan sorumlu tutulmayacaktır.
  13. Planm2, Mülk Sahibi ile Yatırımcı/Müteahhit arasında hukuka uygun devrin gerçekleşmesinin ardından Mimar’ın kendi kusuru veya mevzuat hükümleri ve/veya düzenleyici işlemler nezdinde meydana gelen değişiklikler sebebiyle başta kararlaştırılan Tam Ruhsatlı Proje içeriğinin değişmesinden sorumlu olmayıp işbu maddede yer verilen durumların meydana gelmesinden bahisle kendisine Mülk Sahibi/Yatırımcı/Müteahhit ile üçüncü kişilerce yöneltilecek taleplerin hiçbir şartta muhatabı olmayacaktır.
  14. Kullanıcı’nın hesabını devretmesi ve üçüncü kişilere kullandırması sonucu uğranılan/uğranabilecek olan zararlardan Planm2 doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu değildir.
  15. Kullanıcı’nın kendisine ait olmayan veya Website’yi kullanmaya uygun olmayan Cihazlar vasıtasıyla Website’ye erişim sağlaması ve bu nedenle herhangi bir kişinin maddi ve/veya manevi zarara uğraması halinde, oluşacak bütün zararlardan ilgili Kullanıcı sorumlu olacaktır.
  16. Planm2, Kullanıcılar arasında Proje doğrultusunda imzalanacak olan sözleşmelerin bir tarafı olmadığı gibi bu sözleşmelerde yer alan hak ve yükümlülüklerin de muhatabı değildir.
  17. Planm2; doğal afet, terör olayları, savaş, askeri uygulamalar, epidemi/pandemi niteliğini haiz yaygın salgın hastalık ve buna bağlı gelişen hükümet önlemleri ve/veya yoğun ulaşım kısıtlaması, yangın, deprem gibi doğal afetler, enerji ve işgücü kaybı, sunucuların zarar görmesi, ağ sistemlerine sızılması gibi kendilerinden kaynaklanmayan, mücbir sebep olarak adlandırılabilecek birtakım objektif imkânsızlıklar nedenleriyle Sözleşme’deki sorumluluklarını kısmen ya da tamamen yerine getirememesinden yahut geciktirmesinden sorumlu olmayacaktır.

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE ÇEREZ POLİTİKASI
  1. Planm2 tarafından sunulan hizmet ve imkânlar dolayısıyla işlenmekte olan Ziyaretçi’ye ait kişisel veriler, başta KVKK olmak üzere yürürlükteki güncel mevzuata uygun ve Website üzerinden erişilebilecek olan Website Aydınlatma Metni ve Çerez Politikası doğrultusunda işlenmektedir. Bu doğrultuda Ziyaretçi, Website’de dolaşım gerçekleştirmeden önce Website Aydınlatma Metni ve Çerez Politikası’nı okumakla yükümlüdür.
  2. Planm2 tarafından sunulan imkânlar dolayısıyla işlenmekte olan Kullanıcı’ya ait kişisel veriler, başta KVKK olmak üzere yürürlükteki güncel mevzuata uygun ve Website üzerinden erişilebilecek olan Üyelik Aydınlatma Metni doğrultusunda işlenmektedir. Bu doğrultuda kendisine ilişkin kişisel verilerin elde edilmesinden önce Kullanıcı, Website’de yer alan Üyelik Aydınlatma Metni vasıtası ile aydınlatılmaktadır.
  3. Planm2, Kullanıcılar’ın Website üzerinden Kullanıcılar’ın değerlendirme yapmalarına ve yorumlarını paylaşmalarına imkân sağlayan çözümler üretebilecektir. Böyle bir durumda Kullanıcılar’ın yapmış oldukları değerlendirmeler, yorumlar ve kullanıcı isimleri Website üzerinde alenileştirilebilecektir. Kullanıcılar’ın üyeliklerinin sonlanmasının ardından, Kullanıcı’nın profil bilgileri ile ilan bilgileri gibi bilgiler Website’den kaldırılacaktır. Bununla birlikte Planm2, yorum ve değerlendirmeler dahil olmak üzere bazı içeriklerin Website’de yayımlanmaya devam etmesine karar verme hakkını saklı tutar.
  4. Ziyaretçi’nin ve Kullanıcı’nın Website’de dolaşım gerçekleştirdiği süre boyunca, “cookies” olarak da adlandırılan çerezler Website’de yer alan Çerez Politikası’na tabidir. Kullanıcı kendisine Website üzerinden sunulan Çerez Politikası’nı okumakla yükümlüdür.

 

 1. BİLDİRİMLER
  1. İşbu Sözleşme uyarınca Planm2’ye yapılacak olan bildirimler Website’de bu amaç için özgülenen alanlar üzerinden gerçekleştirilecektir.

 

 1. SÖZLEŞME’NİN BÜTÜNLÜĞÜ
  1. İşbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün veya Sözleşme’de yer alan herhangi bir ifadenin geçersizliği, yasaya aykırılığı ve uygulanamaması, Sözleşme’nin geri kalan hükümlerinin yürürlüğünü veya geçerliliğini etkilemeyecektir.

 

 1. DELİL SÖZLEŞMESİ
  1. Taraflar, işbu Sözleşme’den doğabilecek her tür ihtilafta, taraflara ait defterlerin, bilgisayar kayıtlarının, veri tabanında ve sunucularda tutulan sistem kayıtlarının, ticari iletilerin, anlık mesajlaşma uygulamaları yazışmalarının, e-postaların, sosyal medya yazışmalarının, bağlayıcı, muteber, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu hükmün kesin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

 1. TEMLİK VE NAKİL 
  1. Planm2, işbu Sözleşme kapsamında tanzim olunan veya planm2.com Platformu içerikleri ile ilgili olarak sahibi olduğu her nevi hak veya yetkiyi yahut borçlarını veya yükümlülüklerini, kısmen veya tamamen; her zaman için, Kullanıcı’ya önceden bildirimde bulunmak kaydı ile üçüncü kişi veya kurumlara devir, temlik veya nakledebilir.

 

 1. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ
  1. İşbu Sözleşme’ye ilişkin olarak doğacak tüm uyuşmazlıkların çözümünde, Türk Hukuku uygulanacak olup; Sözleşme kapsamında Ziyaretçi’nin/Kullanıcı’nın kamu tüzel kişisi veya tacir olması halinde İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.

 

 1. FESİH
  1. Mülk Sahibi, Müteahhit ve Yatırımcı aşağıdaki durum dışında işbu Sözleşme’yi diledikleri zaman sona erdirebileceklerdir. Website’yi kullanmaya devam etmek istemeyen Kullanıcı’nın Planm2 Platformu içerisinde yer alan üyelik hesabını dondurması veya silmesi gerekmektedir.
   • Mülk Sahibi, üyeliğini sona erdirmek istemesi halinde, Website üzerinden görüntülenen gayrimenkul ilanlarını kaldırmakla yükümlüdür.
   • Mimar işbu Sözleşme’yi ancak Mimar Hizmet Sözleşmesi’nde yer alan şartlar doğrultusunda Mimar Hizmet Sözleşmesi ile birlikte sona ermek üzere feshedebilecektir.
  2. Planm2, Kullanıcılar’ın işbu Sözleşme’ye aykırı hareket etmeleri durumunda Sözleşme’yi hiçbir bildirime gerek kalmaksızın derhal feshetme hakkına sahiptir.